§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.magneskaart.pl prowadzonego przez Agnieszkę Mazur, prowadzącą działalność gospodarczą „Magneska Art  Agnieszka Mazur” z siedzibą w Zielonej Górze, NIP 362205842, REGON 9730988158, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.magneskaart.pl;

2.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.magneskaart.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

2.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magneska Art a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

2.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);

2.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.magneskaart.pl.

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magneskaart.pl oraz sporządzić jego wydruk.

3.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.

3.6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

3.7. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


4.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach. 

4.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.

4.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.5. Magneska Art może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Magneska Art za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Magneska Art

4.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Magneska Art

4.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Magneska Art,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.magneskaart.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku - "potwierdzam zamówienie" (przy płatności przelewem) lub "zapłać przez dotpay" (przy płatności przez system dotpay) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku "potwierdzam zamówienie" (przy płatności przelewem) lub "zapłać przez dotpay" (przy płatności przez system dotpay).

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Magneska Art Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 6

Dostawa


6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Wysłanie Zamówienia następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Magneska Art.

6.4. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Dostawa)

 

§ 7

Ceny i metody płatności

 

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i dotyczą tych, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.

7.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem na numer konta bankowego 75 1050 1911 1000 0092 1542 9680 (ING BANK) ,
b) Korzystając z szybkich płatności świadczonych przez firmę Dotpay

7.3. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Dostawa)

 

 § 8

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

 

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Magneska Art. podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep magneskaart.pl).

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Magneska Art dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Magneska Art podany w niniejszym Regulaminie.

8.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod niniejszym regulaminem.

 

 § 9

Reklamacje dotyczące towarów

 

9.1. Magneska Art  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres magneskaart@gmail.com. Magneska Art zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. Magneska Art podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Magneska Art o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Magneska Art  podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo pod adres magneskaart@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Magneska Art zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 11

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

 

11.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

11.2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Magneska Art  serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Magneska Art.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Magneska Art a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Magneska Art Agnieszka Mazur

Ul. Stary Kisielin- Dojazdowa 35

66-002 Zielona Góra

email: magneskaart@gmail.com

Oświadczenie:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia:............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:............................................................................................

Adres Klienta:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy Klienta:

...................................................

Podpis Klienta

...................................................

Data:

...................................................

 

UWAGA! Zwracane towary wraz z kopią wypełnionego formularza należy odesłać na adres:

Magneska Art

Agnieszka Mazur

Ul. Stary Kisielin-Dojazdowa 35

66-002 Zielona Góra

 

 

 


Góra